تور کارگاهی

کارخانه

کارگاه

数控生产线
حفاری و حفاری CNC
تراش CNC 3
ماشین تراش عمودی بزرگ
کف برای ماشینکاری در اندازه های کوچک
تراش عمودی 4 متر
کارگاه بدون گرد و غبار
کارگاه مونتاژ 2
کارگاه-12
مونتاژ 3
کارگاه تست
تست هیدرولیک
جوشکاری محافظ گاز
کارگاه-17
خط نقاشی
کارگاه-20
کارگاه-19
کارگاه-34
کارگاه-16
کارگاه-22